Shaantih:


Dyau Shaantih

Antariksha-gvam Shaantih

Prithivi Shaantih

Aapaha Shaantih

Ausadhayah Shaantih

Vanaspatayah Shaantih

Vishvadevaah Shaantih

Brahmah Shaantih

Sarva-gvam Shaantih

Shaantih-r-evaa

Shaantih Saamaa

Shaantih-r-edhi

Aum
Shaantih Shaantih Shaantih