Raghupati Raghav Raja –Ram, :


Raghupati Raghav Raja –Ram,
Patit pavan Sita-Ram.

Ishvar Keshav tera nam,
Sabko sammati de Bhagvan, Raghupati Raghav Raja –Ram,
Patit pavan Sita-Ram.

Jay jagadishvar jay Ghan-Shyam,
Patit uddharan jay Siya-Ram

Shyambaran manhari Ram,
Chintamani dhanudhari Ram.