Shaantih Paath:


Om dyow shaantirantarikshagwang shaantih prithiwi
shaantiraapah shaantirowshadhayah shaantih.

Wanaspatayah shaantirwishwedewaa shaantir brahma shaantih sarwagwang shaantih,
shaantirewa shaantih saamaa shaantiredhi.

Om, shaantih, shaantih, shaantih.